• Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch - 8 x 1GbE ports - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ชิ้น - 3Yr ProSupport NBD Onsite Service *ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch - 8 x 1GbE ports PoE - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ชิ้น - 3Yr ProSupport NBD Onsite Service *ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch - 16 x 1GbE ports - 2 x 1Gb SFP ports - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ชิ้น - 3Yr ProSupport NBD Onsite Service *ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch - 16 x 1GbE ports PoE - 2 x 1Gb SFP ports - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ชิ้น - 3Yr ProSupport NBD Onsite Service *ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch - 24 x 1GbE ports - 2 x 1Gb SFP ports - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ชิ้น - 3Yr ProSupport & Mission Critical (7x24) 4hrs. Onsite Service *ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch - 24 x 1GbE ports PoE - 2 x 1Gb SFP ports - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ชิ้น - 3Yr ProSupport & Mission Critical (7x24) 4hrs. Onsite Service *ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch - 48 x 1GbE ports - 4 x 10Gb SFP+ ports - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ชิ้น - 3Yr ProSupport & Mission Critical (7x24) 4hrs. Onsite Service *ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  • Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch - 48 x 1GbE ports PoE - 4 x 10Gb SFP+ ports - ราคาที่แสดงเป็นราคา/ชิ้น - 3Yr ProSupport & Mission Critical (7x24) 4hrs. Onsite Service *ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า